Act with integrity
Always provide a high standard of service
Act in a way that promotes trust in the profession
Treat others with respect
Take responsibility

Τι είναι ο Επιμετρητής Ποσοτήτων

Ο Επιμετρητής Ποσοτήτων είναι ο επιστήμονας και εμπειρογνώμονας που ασχολείται με το κόστος ενός έργου σε όλα του τα στάδια, από την αρχική ιδέα εκτέλεσης  μέχρι και την παράδοση και αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος της ομάδας συμβούλων.(Design Team)

Οι Επιμετρητές Ποσοτήτων είναι άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες οι οποίοι προσφέρουν  ειδικές συμβουλές σε σχέση με το οικοδομικό κόστος. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό του κύκλου ζωής του έργου, τον προγραμματισμό του κόστους, την προμήθεια και την υποβολή προσφορών, τη διαχείριση συμβολαίων την εμπορική διαχείριση και την διεύθυνση του έργου.

Οι Επιμετρητές Ποσοτήτων έχουν ισχυρές οικονομικές, αναλυτικές, ερμηνευτικές και ομαδικές ικανότητες. Οι πελάτες βασίζονται στην κρίση τους για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία κάθε έργου και να προσφέρουν αξία στα χρήματα της επένδυσης τους.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Επιμετρητής Ποσοτήτων;

 • Εκτιμά το αναμενόμενο κόστος του έργου στο στάδιο του σχεδιασμού για σκοπούς καθορισμού προϋπολογισμού.
 • Προτείνει εναλλακτικές λύσεις μείωσης του κόστους.
 • Επιμετρά τις Ποσότητες των υλικών του έργου.
 • Ετοιμάζει το Δελτίο Ποσοτήτων και όλα τα έγγραφα που περιέχονται στα έγγραφα προσφοράς.
 • Συμβουλεύει τον πελάτη σχετικά με το είδος της σύμβασης που θα πρέπει να ακολουθηθεί για το συγκεκριμένο έργο καθώς και για τον κατάλληλο τύπο του συμβολαίου.
 • Ετοιμάζει την όλη διαδικασία πρόσκλησης προσφορών και όλα τα σχετικά έγγραφα.
 • Αξιολογά τις προσφορές και ετοιμάζει γραπτή έκθεση προς τον Εργοδότη και τον Αρχιτέκτονα, όπου παραθέτει τη σύγκριση μεταξύ των προσφορών καθώς και ό, τι σημεία ή λάθη έχουν βρεθεί κατά την αξιολόγηση τους.
 • Επισκέπτεται συχνά το έργο με σκοπό την εκτίμηση προόδου του έργου με σκοπό την έκδοση ενδιάμεσων πιστοποιητικών
 • Ετοιμάζει την πρόταση προς τον Αρχιτέκτονα για την έκδοση των ενδιάμεσων πιστοποιητικών πληρωμής του Εργολάβου.
 • Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ετοιμάζει εκθέσεις οικονομικού έλεγχο ούτως ώστε να βεβαιωθεί ότι ο προϋπολογισμός κόστους δεν θα ξεπεραστεί.
 • Συμβουλεύει τον εργοδότη και τον αρχιτέκτονα για το πώς θα επηρεάσουν το κόστος του έργου πιθανές μετατροπές.
 • Εκτιμά το κόστος των μετατροπών / αλλαγών.
 • Συμβουλεύει τον εργοδότη και τον αρχιτέκτονα για πιθανές εξοικονομήσεις που μπορεί να γίνουν στο έργο.
 • Ετοιμάζει τον Τελικό Λογαριασμό.

Ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει ένας Επιμετρητής Ποσοτήτων;

 • Παρέχει συμβουλές σχετικά με όλα τα κόστη κατασκευής ενός έργου.
 • Προτείνει εναλλακτικές λύσεις μείωσης του κόστους.
 • Διασφαλίζει ότι το έργο δεν θα ξεφύγει από τον αρχικό προϋπολογισμό του.
 • Παρέχει αντικειμενικό ρόλο στο έργο διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του εργοδότη και του εργολάβου.

Ιστορικό του Συνδέσμου Επιμετρητών

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟΚΚ) ιδρύθηκε το 1970.  Τα ιδρυτικά μέλη απαρτίζονταν κυρίως από νεαρά άτομα με όραμα και φιλοδοξίες για την εδραίωση του επαγγέλματος στην Κύπρο. Ο Σύνδεσμος καθώς και όλα τα μέλη του είναι και εγγεγραμμένα μέλη στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), επιπρόσθετα η πλειοψηφία των μελών είναι εγκεκριμένα μέλη στο Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Ο κύρια αφορμή της ίδρυσης του Συνδέσμου αποτέλεσε η ανάγκη της αναγνώρισης και κατοχύρωσης του επαγγέλματος τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Σκοποί ΣΕΕΟΚΚ

 • Ενημέρωση και προώθηση του κοινού για το τι είναι Επιμετρητής Ποσοτήτων, το ρόλο του, τα οφέλη που προσφέρουν οι υπηρεσίες του.
 • Επιμόρφωση των συναδέλφων με την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων κλπ.
 • Αντιπροσώπευση/συμμετοχή σε όλες τις αρμόδιες επιτροπές που οι Επιμετρητές Ποσοτήτων πρέπει να εκπροσωπούνται.
 • Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών.
 • Καθοδήγηση και βοήθεια νεαρών επαγγελματιών.
 • Ενημέρωση για ευκαιρίες εργοδότησης.

Λίγα λόγια απο τον Πρόεδρο Δ.Σ
– Δημήτρης Ρούσσος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη στήριξη και εκλογή μου.

Στόχος μας για αυτή τη διετία είναι η περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου και του λόγου του Συνδέσμου μας και του επαγγέλματος μας και η συνέχιση και αναβάθμιση της προσφοράς μας προς τα Μέλη σε σχέση με την επιμόρφωση και τα επαγγελματικά θέματα.

Για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και τον καθορισμό συλλογικής έκφρασης αναμένεται η ενεργή συμμετοχή των μελών του Συνδέσμου μας, γιατί μόνο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και αντικειμενική μελέτη των θεμάτων που μας απασχολούν, η παρέμβαση του ΣΕΕΟΚΚ θα καταστεί σίγουρα πιο δημιουργική.

Για οποιαδήποτε θέματα που σας απασχολούν σε σχέση με τον Σύνδεσμο και το επάγγελμα μας όπως και για οποιεσδήποτε προτάσεις σε σχέση με τις εκδηλώσεις, τα επιμορφωτικά σεμινάρια, την ιστοσελίδα μας και άλλα, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μαζί μας στο info@seeokk.org και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σημειώνονται στον ποιο πάνω πίνακα.

Φιλικά,

Δημήτρης Ρούσσος

Στις 15 Μαρτίου 2017, διεξάγηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, κατά την οποία διενεργήθηκαν εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής:

 • Άννα Ιακώβου Στυλιανού
  Άννα Ιακώβου Στυλιανού Αντιπρόεδρος
 • Ανδρέας Δημητριάδης
  Ανδρέας Δημητριάδης Μέλος
 • Δημήτρης Ρούσσος
  Δημήτρης Ρούσσος Πρόεδρος
 • Κυριάκος Τσαγγάρης
  Κυριάκος Τσαγγάρης Γραμματέας
 • Λεόνη Ευσταθίου
  Λεόνη Ευσταθίου Μέλος
 • Ανδρέας Ζωγράφος
  Ανδρέας Ζωγράφος Ταμίας

Το Συμβούλιο παραμένει στη διάθεση σας για οποιαδήποτε θέματα σας απασχολούν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

22 210123

22 377248

info@seeokk.org
Φώτη Πίττα 9, 1065 Λευκωσία Κύπρος

Ακολουθήστε Μας

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Contact / Επικοινωνία